BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Zasady funkcjonowania

1.        Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania,
o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

2.       Podstawową formą pracy szkoły  jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki  w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.

3.       Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły  określa Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie.