BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

 

 

Podstawa prawna:

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2017 r.

Poz. 1257                                                                                
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków  (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz.46).

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Zarządzenie określa organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
  i wniosków w  Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie
 2. Skarga – przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 3. Wniosek – przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 4. W widocznym miejscu w budynkach w  Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie należy umieścić informację wskazującą osoby wyznaczone do przyjmowania skarg i wniosków, jak również miejsce oraz czas przyjmowania skarżących w sprawach skarg i wniosków.
 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 1. Kierownictwie  – należy przez to rozumieć Dyrektora, Zastępcę
 2. Kodeks postępowania administracyjnego – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  z późniejszymi zmianami);
 3. Osoba rozpatrująca skargę/wniosek – należy przez to rozumieć Dyrektora lub wyznaczonego przez niego pracownika;
 4. Pracownik administracyjny – należy przez to rozumieć pracownika samorządowego zatrudnionego w   Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza
  w Ostródzie
 5. Dyrektor – należy przez to rozumieć Dyrektora w  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

§ 2

Przyjmowanie skarg i wniosków

 

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, pocztą elektroniczną, telefaksem,   
  a także ustnie do protokołu.

            Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmują :

 1. Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie  
 2. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie
 3. Kierownik świetlicy
 4. upoważnieni pracownicy administracyjni

w poniedziałek 13:00-14:00; czwartek 8:00-9:00

3.   Z przyjęcia skargi lub wniosku wniesionego ustnie osoby wskazane w ust. 2 sporządzają protokół.

4.   Wzór protokołu określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

      5. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko
             (nazwę), adres wnoszącego skargę lub wniosek oraz zwięzły opis sprawy. Protokół                

           podpisują osoba wnosząca skargę lub wniosek oraz osoba przyjmująca skargę lub    

           wniosek.

 

6.   Skargi lub wnioski wnoszone pisemnie przyjmuje sekretariat w  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

 

7.   Przyjmujący skargi lub wnioski zobowiązani są potwierdzić złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego osoba wnosząca skargę lub wniosek.

 

      8.   O tym, czy pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.

 

9.   Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

§ 3

Rejestrowanie skarg i wniosków

 

 1. Rejestr skarg i wniosków wnoszonych do   Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie  prowadzony jest w  sekretariacie.

 

 1. Wzór rejestru skarg i wniosków określa załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Osoby przyjmujące skargi i wnioski wnoszone ustnie do protokołu zobowiązane są po przyjęciu skargi lub wniosku przekazać protokół z wniesienia skargi lub wniosku do sekretariatu, celem zarejestrowania w rejestrze skarg i wniosków i nadania dalszego biegu sprawie.

§ 4

 

                                 Kwalifikowanie skarg i wniosków

 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.
 2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.
 3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować,
  a następnie pismem przewodnim w terminie 7 dni przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.
 5. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
 6. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać
   w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

 

§ 5

                                       Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

 

 1. Po zapoznaniu się z treścią skargi lub wniosku dyrektor w  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie wyznacza pracownika odpowiedzialnego za rozpatrzenie skargi lub wniosku oraz wyznacza odpowiedni termin załatwienia skargi lub wniosku.

 

 1. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku bezpośredniej nadrzędności służbowej.

 

 1. Rozpatrzenie skargi lub wniosku polega na przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym na przygotowaniu szczegółowych informacji oraz przygotowaniu projektu zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.

 

 1. Skargi i wnioski, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być rozpatrzone i załatwione bez zbędnej zwłoki.

 

 1. Skargi i wnioski wymagające uzgodnień, porozumień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinny być rozpatrzone nie później niż w terminie jednego miesiąca.

 

 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminach, o których mowa w pkt. 4 i 5 Szkoła  Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie jest zobowiązana powiadomić strony, powiadamiając przyczyny zwłoki i ustalając nowy termin załatwienia sprawy.

 

 1. Na niezałatwienie skargi lub wniosku w terminie określonym w pkt. 4, 5 i 6 stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia.

 

 1. Projekt zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku wraz z pełną dokumentacją z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego należy przedstawić do zatwierdzenia w wyznaczonym terminie dyrektorowi   Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

 

 1. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:

a) oryginał skargi/wniosku;

b) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach  postępowania wyjaśniającego;

            c) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku;

d) odpowiedź do skarżącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem; inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

 

 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku powinno między innymi zawierać: oznaczenie podmiotu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga lub wniosek została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska
  i stopnia służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub wniosku. Zawiadomienie o odmowie załatwienia skargi lub wniosku powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku należy sporządzić w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia). Kopia zawiadomienia powinna być opatrzona podpisem osoby rozpatrującej skargę lub wniosek, a w razie konieczności podpisem radcy prawnego.

 

 1. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi lub wniosku powinno ponadto zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

 zatwierdza zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.

 

 1. Wniesione skargi i wnioski powinny być rozpatrzone i załatwiane z należytą starannością, wnikliwie i terminowo.  Skargę/wniosek rozpatruje się:

a) do 14 dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny;

b) do 1 miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające;

c) do 2 miesięcy gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana, po wcześniejszym  powiadomieniu wnioskodawcy lub skarżącego. 

           d) do 7 dni należy:

 • przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu;
 • przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości;
 • przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów;
 • przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia;
 • zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku;
 • udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy. 
 1. W razie niezałatwienia skargi/ wniosku w terminie stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia

16. Załatwienie skargi lub wniosku powinno być poprzedzone rozpatrzeniem wszystkich okoliczności sprawy. Załatwienie skargi lub wniosku polega na rozstrzygnięciu sprawy lub podjęciu innych stosownych środków, usunięciu stwierdzonych uchybień
i w miarę możliwości przyczyn ich powstania.

17. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku należy zawiadomić podmiot wnoszący skargę lub wniosek.

18. W przypadku gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia może
w odpowiedzi na tę skargę podtrzymać swoje poprzednie stanowisko. O takim sposobie załatwienia sprawy organ załatwiający skargę zawiadamia organ wyższego stopnia.

 

§ 6

 

Przechowywanie dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków

 

 

 1. Dokumentacja związana z wpłynięciem skargi do placówki:

a) protokół przyjęcia skargi ustnej (załącznik 1),

b) protokół przyjęcia skargi ustnej z potwierdzeniem (załącznik 2),

c) notatka służbowa (załącznik 3),

d)imienny wykaz osób uprawnionych do rozpatrywania skarg i wniosków (załącznik4)

e)wzór rejestru skarg i wniosków (załącznik 5),

 

 

 1. Kopie zawiadomień o sposobie załatwienia skargi lub wniosku wraz z dokumentacją
   postępowania przechowywane są w sekretariacie szkoły.

 

 1. Sekretariat nadaje numer sprawy oraz zakłada teczkę aktową i odpowiadający jej spis spraw zgodnie z postanowieniami instrukcji kancelaryjnej.

 

 1. Niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku Sekretariat odnotowuje to w rejestrze skarg i wniosków.

 

 

 

 

§ 7

 

Postanowienia końcowe

 

1.   Do spraw nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr. 5, poz. 46).