BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 7, 14-100 Ostróda, tel: 89 646 24 68, e-mail: sp2ostroda@poczta.onet.pl

 

2. W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pan Jacek Pietrzyk; kontakt: tel. 89 642 94 30.

 

3. Cel przetwarzania danych: wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych przepisami prawa.       W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust.1 lit.c lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wypełnienia przez szkołę obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000), Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.), Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 ze zm.).

W innych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda (art. 6 ust.1a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 

4. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba, że nasza placówka pozyska na to odpowiednią zgodę.

 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa albo umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom wskazanym przez opiekunów prawnych.

 

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji oraz przez 50 lat od zakończenia nauki.

 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania nieprawidłowych danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz przenoszenia dostarczonych danych.

 

8. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie, 14-100 Ostróda, Olsztyńska 7.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: Jacek Pietrzyk tel. 89 642 94 30.
  3. Cel przetwarzania danych osobowych: realizacja zadań szkoły.
  4. Podstawa prawna przetwarzania:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe,

- Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

- Ustawa o systemie informacji oświatowej,

- Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania,

- Zgoda osoby, której dane dotyczą.

  1. Odbiorcami danych osobowych są:

- podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty    wskazane przez opiekunów prawnych,

- dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

-wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  1. Dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od dnia zakończenia nauki.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, wniesienia skargi do organu   nadzorczego,

- informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody).

  1. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

  1. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły.
  2. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
  3. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.