BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje szkoły określa art. 7 ust.1-2 ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im.Gustawa Gizewiusza w Ostródzie .

SZKOŁA :

 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
 • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez kontakt z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym i poradnią psychologiczno - pedagogiczną,
 • umożliwia rozwijanie zainteresowań własnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne,
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

CELE I ZADANIA SZKOŁY:

 • Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa.W szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
 •  Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
  • szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
  • program wychowawczy szkoły obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym;
  • program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.
 • Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.