BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Regulamin biblioteki szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1.    Biblioteka służy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

2.   Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym
  do domu(lektury, literaturę piękną, popularnonaukową) oraz na miejscu-
 w czytelni( wydawnictwa informacyjne i czasopisma).

3.  Godziny pracy biblioteki określone są w corocznym harmonogramie.

4.   Nauczyciele posiadający gabinety przedmiotowe mogą wypożyczać książki na zasadach ustalonych z nauczycielem bibliotekarzem.

5.    W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.

6.    Czytelnik indywidualny może jednorazowo wypożyczyć dwie książki
na okres dwóch tygodni, z możliwością przedłużenia  na kolejny, taki sam okres.

7.    Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki.

     8. Czytelnik, który zgubi książkę lub zniszczy, jest zobowiązany
          odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
          Wartość książki powinna odpowiadać aktualnej antykwarycznej cenie
           książki zagubionej lub zniszczonej.

9.    Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

   10.    Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą muszą wcześniej
              rozliczyć się  z biblioteką.

   11.    W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania  posiłków.

   12.    Czytelnia czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki.

   13.    Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich.

       Regulamin zatwierdzony przez Radę  Pedagogiczna w dniu 28.10 2014r.