BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Regulamin rekrutacji uczniów do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 2

Regulamin rekrutacji uczniów do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 2

im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie.

Podstawa prawna:

•    Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232)

•    Rozporządzenie MENiS z dnia 30.07.2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.(Dz. U. Nr 126 poz. 1078)

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski

(Dz. U. 2002/191/1603 z późn. zm.).

 

Regulamin oddziałów  sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania oddziałów sportowych oraz praw i obowiązków uczniów i rodziców dzieci zakwalifikowanych do tych oddziałów.

I.    Zasady zapisu do oddziału sportowego

1. Kandydatem do oddziału sportowego może być uczeń, który:

1)  w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią w Szkole Podstawowej  nr 2
im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

2) uzyska pozytywne wyniki testu sprawnościowego

3) nie będzie miał przeciwskazań lekarskich do uczestnictwa w klasach sportowych

4)   osiąga pozytywne wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych,

5)  możliwy jest ewentualny nabór uzupełniający w klasach starszych, w razie odejścia lub

 przeniesienia uczniów.

6)   jest uczniem innej szkoły podstawowej, ukończył klasę trzecią i uzyska pozytywne wyniki testu sprawnościowego

 

2. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydata spoza obwodu szkoły, pod  warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to  pogorszenia warunków nauki
i pracy szkoły.

3. W przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata  do oddziału sportowego spoza rejonu, szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o nie przyjęciu dziecka do oddziału sportowego.

 

II.    Kwalifikacja uczniów do oddziału sportowego

1. Rekrutację do klas sportowych przeprowadzają nauczyciele wychowania fizycznego
w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas trzecich.

2. Prowadzący rekrutację:

1) podają do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,

2) prowadzą postępowanie kwalifikujące,

3) przeprowadzają test sprawności ogólnej- selekcja cech motorycznych-

odbywający się na podstawie prób:

- próba mocy – skok w dal z miejsca,

- próba siły – rzut piłką lekarską zza głowy,

- próba ogólnej koordynacji - zwinnościowy tor przeszkód z elementami gier zespołowych,

- próba zwinności i szybkości- bieg 4×10 m,

4) ogłasza listę kandydatów przyjętych do oddziału sportowego.

3. Wymagana dokumentacja dziecka:

1) deklaracja rodzica wyrażająca zgodę na uczestnictwo w klasie sportowej,

2) zaświadczenie lekarskie o  dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie

lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu,

3) świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej (kandydaci

spoza  obwodu szkoły),

4) pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów).

 

 

IV. Terminy rekrutacji

 1. Do 1.03 – 15.03.2018  składanie podań o przyjęcie do IV klasy sportowej.

 2. Testy sprawności fizycznej zostaną przeprowadzone  20.03.2018r.

 3. Ogłoszenie wyników 13.04.2018r.

 

V. Ustalenia końcowe

1. Ostateczny skład klas IV sportowych zatwierdza Dyrektor Szkoły wspólnie

z nauczycielami wychowania fizycznego po zasięgnięciu opinii wychowawców klas trzecich.

2. Jeśli liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc w klasach sportowych, o przyjęciu

ucznia decyduje miejsce na liście wyników próby testów sprawności fizycznej.

3. W przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata spoza rejonu Szkoła informuje

rodziców (prawnych opiekunów) o nieprzyjęciu dziecka do Szkoły.

4. Od decyzji rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wniesienia odwołania na piśmie
do Dyrektora Szkoływ terminie trzech dni od daty ogłoszenia listy przyjętych uczniów.

5. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie siedmiu dni od daty złożenia.

6. Decyzję o zamknięciu listy i naboru uczniów do klas sportowy podejmuje Dyrektor

Szkoły, po konsultacji z zespołem nauczycieli wychowania fizycznego. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

 

Regulamin rekrutacji do klasy czwartej oddziału sportowego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie na rok szkolny 2018/2019

 

Regulamin rekrutacji do klasy czwartej oddziału sportowego 

Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie 

na rok szkolny 2018/2019

 

Podstawy prawne:

1.       Ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw     
 ( Dz. U. z 2016. Poz.35).

2.       Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).

3.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).

 4.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r (Dz.U z dn.     24.11.2015 r. poz. 1942 ) w sprawie w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu  i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu
 i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

5.     Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostródzie

6.    Zarządzenie Nr 320 / 2017 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 28.02.2017 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017 / 2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda
- na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ) w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.    Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.
W tym przypadku decyzję o przyjęciu do  klasy czwartej oddziału sportowego podejmuje dyrektor szkoły.

2.    Zapis „Regulamin Rekrutacji do Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza 
w Ostródzie”,  zwany dalej „Regulaminem”,  określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do klasy czwartej oddziału sportowego, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  zakres uprawnień   i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. 3.    Zapisy  kandydatów do  klasy czwartej oddziału sportowego odbywają się bezpośrednio w szkole.

4.    Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje
o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do klasy czwartej oddziału sportowego. Komunikat jest publikowany na  stronie www.sp2ostroda.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.

5.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powoływana przez dyrektora szkoły.

6.    Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

  

§ 2.

 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      szkole – należy rozumieć Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

2)      dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie;

3)      Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

4)      kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w statucie szkoły;

5)       liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;

6)      liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niżej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;

7)      wniosek/zgłoszenie o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

                                                               
  Rozdział II

Zasady rekrutacji

§ 3.

 

1. Kandydatem do klasy czwartej oddziału sportowego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza
w Ostródzie może być uczeń, który:

1)  w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią w Szkole Podstawowej  nr 2 im. Gustawa Gizewiusza
w Ostródzie

2) uzyska pozytywne wyniki testu sprawnościowego

3) nie będzie miał przeciwskazań lekarskich do uczestnictwa w klasach sportowych

4)   osiąga pozytywne wyniki w nauce

5)   nie sprawia problemów wychowawczych,.

6)   jest uczniem innej szkoły podstawowej, ukończył klasę trzecią i uzyska pozytywne wyniki testu sprawnościowego

2. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydata spoza obwodu szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków nauki i pracy szkoły.

3. W przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata  do oddziału sportowego spoza rejonu, szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o nie przyjęciu dziecka do oddziału sportowego.

4.    Kwalifikacja uczniów do oddziału sportowego

1. Rekrutację do klas sportowych przeprowadzają nauczyciele wychowania fizycznego w porozumieniu
z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas trzecich.

2. Prowadzący rekrutację:

1) podają do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,

2) prowadzą postępowanie kwalifikujące,

3) przeprowadzają test sprawności ogólnej, odbywający się na podstawie prób:

a) próba mocy – skok w dal z miejsca,

b) próba siły – rzut piłką lekarską

c) próba ogólnej koordynacji - zwinnościowy tor przeszkód z elementami gier zespołowych,

d) próba zwinności i szybkości- bieg 4×10 m,

4) ogłasza listę kandydatów przyjętych do oddziału sportowego.

                                                                       § 4.

           Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów i terminów

                                                                                                                                         

1. złożenie zgłoszeń i wniosków  w sekretariacie szkoły –

                                    w terminie od 1.03  do 15.03.2018 r.

 

2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną (Testy sprawnościowe)

                                      w terminie  20.03.2018

3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawnościowych

                                   w terminie  do  22.03.2018 r.

 

4. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

                                       w terminie 28.03.2018 r.

5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

                                      w terminie  04.04.2018 r.

6. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

                                     w terminie od  5.04  do  11.04.2018 r.

 

7. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły zweryfikowanej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy czwartej oddziału sportowego                          

                                     w terminie  do   13.04.2018 r. 

8. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami

       - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym                               

                                w  terminie  od 16.04  do  11.05.2017 r.

 

     -  postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną (Testy sprawnościowe)

 

                                    w terminie 15.05.2018 r.

 

      -  podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów , którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

                                  w terminie do  16.05.2018 r.

 

      - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

                                       w terminie 18.05.2018 r

    

  - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

                                      w terminie  04.04.2018 r.

      - potwierdzenie przez rodzica przyjętego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia –

                                 w terminie  od  24.05  do  01.06.2018 r. 

    

   - podanie do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

      w terminie do 08.06.2018 r

 

Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

 

§ 5.

 

  1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.
  2. Zgłoszenie lub wniosek pobiera się bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
  3. Wypełnione zgłoszenie lub wniosek składa się we wskazanym terminie  w sekretariacie szkoły.

 

 

Kryteria przyjęć

Potwierdzenie złożenia ( X )

Potwierdzenie ukończenia klasy III Szkoły Podstawowej

 

Wynik testu sprawnościowego

 

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych

 

Pozytywne wyniki w nauce (ocena opisowa
I semestr) opinia wychowawcy

 

Ocena zachowania ( I semestr)

 

 

5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić rodziców / prawnych opiekunów  o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia potwierdzeń.

6. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

  

Rozdział IV

Procedura  odwoławcza

§ 6.

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata / prawny opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy czwartej.

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem
o uzasadnienie.

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rozdział V

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

 

§ 7.

 

1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu -zarządzenie  dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie nr                  z dnia

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie nr 264/20/2017

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie rekrutacji do oddziałów sportowych

Na podstawie art. 204 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60 )  w zw. Z art.29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59). Zarządzenia nr 320/2017 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 28 lutego 2017r.

zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin przyjmowania uczniów do oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza
w Ostródzie w roku szkolnym 2017/2018 stanowiący załącznik
do zarządzenia.

§ 2. Realizację niniejszego zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Regulamin rekrutacji do klasy czwartej oddziału sportowego

 

Regulamin rekrutacji do klasy czwartej oddziału sportowego 

Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie 

na rok szkolny 2017/2018

 

Podstawy prawne:

1.       Ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw     
 ( Dz. U. z 2016. Poz.35).

2.       Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).

3.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).

 4.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r (Dz.U z dn.     24.11.2015 r. poz. 1942 ) w sprawie w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu  i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu
 i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

5.     Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostródzie

6.    Zarządzenie Nr 320 / 2017 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 28.02.2017 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017 / 2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda
- na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ) w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.    Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.
W tym przypadku decyzję o przyjęciu do  klasy czwartej oddziału sportowego podejmuje dyrektor szkoły.

2.    Zapis „Regulamin Rekrutacji do Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza 
w Ostródzie”,  zwany dalej „Regulaminem”,  określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do klasy czwartej oddziału sportowego, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  zakres uprawnień  
i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej.
 

3.    Zapisy  kandydatów do  klasy czwartej oddziału sportowego odbywają się bezpośrednio w szkole.

4.    Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje
o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do klasy czwartej oddziału sportowego. Komunikat jest publikowany na  stronie www.sp2ostroda.pl , www.sp2ostroda.nowybip.pl/rekrutacja oraz na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.

5.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powoływana przez dyrektora szkoły.

6.    Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

  

§ 2.

 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      szkole – należy rozumieć Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

2)      dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie;

3)      Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

4)      kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w statucie szkoły;

5)       liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;

6)      liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niżej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;

7)      wniosek/zgłoszenie o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

                                                               
  Rozdział II

Zasady rekrutacji

§ 3.

 

1. Kandydatem do klasy czwartej oddziału sportowego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza
w Ostródzie może być uczeń, który:

1)  w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią w Szkole Podstawowej  nr 2 im. Gustawa Gizewiusza
w Ostródzie

2) uzyska pozytywne wyniki testu sprawnościowego

3) nie będzie miał przeciwskazań lekarskich do uczestnictwa w klasach sportowych

4)   osiąga pozytywne wyniki w nauce

5)   nie sprawia problemów wychowawczych,.

6)   jest uczniem innej szkoły podstawowej, ukończył klasę trzecią i uzyska pozytywne wyniki testu sprawnościowego

2. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydata spoza obwodu szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków nauki i pracy szkoły.

3. W przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata  do oddziału sportowego spoza rejonu, szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o nie przyjęciu dziecka do oddziału sportowego.

4.    Kwalifikacja uczniów do oddziału sportowego

1. Rekrutację do klas sportowych przeprowadzają nauczyciele wychowania fizycznego w porozumieniu
z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas trzecich.

2. Prowadzący rekrutację:

1) podają do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,

2) prowadzą postępowanie kwalifikujące,

3) przeprowadzają test sprawności ogólnej, odbywający się na podstawie prób:

a) próba mocy – skok w dal z miejsca,

b) próba siły – rzut piłką lekarską

c) próba ogólnej koordynacji - zwinnościowy tor przeszkód z elementami gier zespołowych,

d) próba zwinności i szybkości- bieg 4×10 m,

4) ogłasza listę kandydatów przyjętych do oddziału sportowego.

 

                                                                       § 4.

           Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów i terminów

                                                                                                                                         

1. złożenie zgłoszeń i wniosków  w sekretariacie szkoły –

                                    w terminie od 1.03  do 16.03.2016 r.

 

2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną (Testy sprawnościowe)

                                      w terminie  20.03.2017

3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy czwartej oddziału sportowego

                                   w terminie  do  22.03.2017 r.

 

4. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

                                       w terminie 04.04.2017 r.

5. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

                                     w terminie od  6.04  do  12.04.2017 r.

 

6. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły zweryfikowanej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy czwartej oddziału sportowego                          

                                     w terminie  do   14.04.2017 r.

 

 

 

7. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami

 

       - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym                               

                                   w  terminie  od 18.04  do  12.05.2017 r.

 

     -  postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną (Testy sprawnościowe)

 

                                    w terminie 16.05.2017 r.

 

      -  podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych

                                  w terminie do  26.05.2017 r.

 

      - potwierdzenie przez rodzica przyjętego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia –

                                 w terminie  od  30.05  do  02.06.2017 r. 

 

       - podanie do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

      w terminie do 09.06.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

 

§ 5.

 

1.     Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.

2.     Zgłoszenie lub wniosek pobiera się bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

3.     Wypełnione zgłoszenie lub wniosek składa się we wskazanym terminie  w sekretariacie szkoły.

 

 

Kryteria przyjęć

Potwierdzenie złożenia ( X )

Potwierdzenie ukończenia klasy III Szkoły Podstawowej

 

Wynik testu sprawnościowego

 

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych

 

Pozytywne wyniki w nauce (ocena opisowa
I semestr) opinia wychowawcy

 

Ocena zachowania ( I semestr)

 

 

5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić rodziców / prawnych opiekunów  o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia potwierdzeń.

6. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

  

Rozdział IV

Procedura  odwoławcza

 

§ 6.

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata / prawny opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem
o uzasadnienie.

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rozdział V

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

 

§ 7.

 

1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu -zarządzenie  dyrektora szkoły  z dnia 28.02. 2017 r.