BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

 

Administracja

 Sekretarz szkoły 

sekretariat – czynny: poniedziałek - piątek   7.30 - 15.30  
tel. 89 646 24 68

Starszy referent

sekretariat - czynny: poniedziałek – piątek 10.00 - 14.00 
tel. 89 646 24 68

 

Pracownicy pedagogiczni

Kierownik świetlicy - mgr Zofia Zaleska

Przyjmuje interesantów po ustnym lub telefonicznym uzgodnieniu tel.693 044 482
od poniedziałku do piątku w godz.10.00- 13.00 

Psycholog -  mgr Olga Talkun

Przyjmuje interesantów po ustnym  lub telefonicznym uzgodnieniu 
tel. 89 646 24 68

 Pedagog -  mgr Małgorzata Wawrzyniak 

Przyjmuje interesantów po ustnym  lub telefonicznym uzgodnieniu - tel.89 646 24 68

   poniedziałek                   9.30- 14.30
   wtorek                            11.00- 16.00
   środa                              9.00- 13.30
   czwartek                         9.00- 13.30
   piątek                             9.00 - 12.00

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

  1. Skargi i wnioski przyjmowane są przez dyrektora szkoły wyznaczanych godzin.
  2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
  3. Kwalifikacji sprawy jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły.
  4. Rozpatrzenia skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

Szczegółowe zasady organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków określa Regulamin przyjmowania skarg i wniosków Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza  w Ostródzie.

Podstawa prawna:

 Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., nr 5, poz. 46 z późn. zm.).

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

mgr Barbara Wiśniewska

przyjmuje interesantów po ustnym lub telefonicznym uzgodnieniu - tel.89 646 24 68

 

                      

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

 mgr Bożena Pawełczyk

przyjmuje interesantów po ustnym lub telefonicznym uzgodnieniu  tel. 89 646 24 68