BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Lista osób przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie z dnia 26 lutego 2021 r. o liczbie wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2021/2022

 

podstawa prawna: 

Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) 

 

 

       Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie informuje,  
że nabór  do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 będzie prowadzony  
na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym w  terminie  1 marca  – 26 marca  2021 r. 

 

   

  Liczba wolnych miejsc wynosi  -  42 

 

 

Zgodnie z art. 20 w ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 7)  deklarację o kontynuowanie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego złożyło 8 rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego  w roku szkolnym 2020/2021. 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie z dnia 26 lutego 2020 r. o liczbie wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie                         

z dnia 26 lutego 2020 r.

o liczbie wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2020/2021

podstawa prawna:

Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

       Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie informuje,
że nabór  do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzony
na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym w  terminie  2 marca  – 27 marca  2020 r.

 Liczba wolnych miejsc wynosi  -  43

Zgodnie z art. 20 w ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 7)  deklarację o kontynuowanie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego złożyło 3 rodziców / prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego  w roku szkolnym 2019/2020.

Informacja o rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie na rok szkolny 2019/2020

Informacja o rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie 
na rok szkolny 2019/2020

     Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie informuje,       że w dniach od 01.03.2019 do 22.03.2019 roku w godzinach od 7.30 do 15.15
w sekretariacie szkoły przy ulicy Olsztyńskiej 7 odbędą  się zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do pobrania i wypełnienia odpowiednich dokumentów (deklaracji/zgłoszenia/wniosku/oświadczenie woli). Formularze należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej sp2ostroda.edupage.org

Do oddziału przedszkolnego w  Szkole Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza         w   Ostródzie przyjmowane są;

 1. dzieci urodzone w roku 2013;
 2. dzieci urodzone w roku 2014,
 3. dzieci odroczone z  realizacji obowiązku szkolnego;
 4.  dzieci urodzone w 2013r., które będą kontynuowały realizację obowiązku przedszkolnego;
   

 

Zakres danych niezbędnych do zapisu dziecka:

 1. imiona i nazwisko dziecka
 2. data i miejsce urodzenia dziecka/ nr PESEL
 3. adres zamieszkania
 4. imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka

 

 Przy zapisie dziecka do oddziału przedszkolnego nie obowiązuje rejonizacja.

 

 

Informacja o rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie informuje,

że w dniach od 01.03.2018r. do 23.03.2018r. w godzinach od 7.30 do 15.15
w sekretariacie szkoły przy ulicy Olsztyńskiej 7 odbędą  się zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do pobrania i wypełnienia odpowiednich dokumentów (deklaracji/zgłoszenia/wniosku/oświadczeniewoli). Formularze należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowejsp2ostroda.edupage.org

Do oddziału przedszkolnego w  Szkole Podstawowej Nr 2 im. Gustawa przyjmowane są;

 1. dzieci urodzone w roku 2012r.
 2. dzieci urodzone w roku 2013r.
 3. dzieci odroczone z  realizacji obowiązku szkolnego;
 4.  dzieci urodzone w 2012r., które będą kontynuowały realizację obowiązku przedszkolnego;
   

 

Zakres danych niezbędnych do zapisu dziecka:

 1. imiona i nazwisko dziecka
 2. data i miejsce urodzenia dziecka/ nr PESEL
 3. adres zamieszkania
 4. imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka

 

 Przy zapisie dziecka do oddziału przedszkolnego nie obowiązuje rejonizacja.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie nr 264/20/2017

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Na podstawie art. 204 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60 )  w zw. Z art.29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59). Zarządzenia nr 320/2017 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 28 lutego 2017r.

zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin przyjmowania uczniów do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza
w Ostródzie w roku szkolnym 2017/2018 stanowiący załącznik
do zarządzenia.

§ 2. Realizację niniejszego zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

na rok szkolny 2017/2018

 

Podstawy prawne:

1.  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 44 z póż zm.) i art.133 ust .2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017 r.poz.59)

2.   Uchwała nr XXXI/220/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31.01 2017 r.

3.     Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

4.  Zarządzenie 320/2017 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych              w szkołach podstawowych i klas I publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda z dnia 28.02.2017r.

 

                                                               Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.    Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.
W tym przypadku decyzję o przyjęciu do oddziału przedszkolnego podejmuje dyrektor szkoły.

2.    Zapis „Regulamin Rekrutacji do Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza  w Ostródzie”,  zwany dalej „Regulaminem”,  określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do oddziału przedszkolnego , tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  zakres uprawnień   i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.

3.    Zapisy  kandydatów do oddziału przedszkolnego  odbywają się bezpośrednio            w szkole.

4.    Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach                i warunkach przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego . Komunikat jest publikowany na  stronie www.sp2ostroda.nowybip.pl/rekrutacja  oraz na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.

5.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.

6.    Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

§ 2.

 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      szkole – należy rozumieć Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza   
         w Ostródzie;

2)      dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2
         im. Gustawa Gizewiusza   w Ostródzie;

3)      Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu               
         przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

4)      kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w statucie szkoły;

5)       liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali
          zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we
         właściwym czasie;

6)      liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do
         przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu
         otrzymania niżej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;

7)      wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do
         Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza   w Ostródzie

8)      wniosek o kontynuowanie- należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby
          rekrutacji w celu kontynuacji rocznego przygotowania przedszkolnego Szkoły
         Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza   w Ostródzie

                                                                     

                                                                                                      Rozdział II

Zasady rekrutacji

§ 3.

 1. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza   przyjmowane są  z urzędu dzieci zamieszkałe w Gminie Miejskiej Ostróda                       ( nie obowiązuje rejonizacja )

                         a)      dzieci urodzone w roku 2011 ( sześciolatki)

                         b)     dzieci urodzone w roku 2012 ( pięciolatki )

                         c)      dzieci odroczone z  realizacji obowiązku szkolnego;

Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Miejskiej Ostróda mogą zostać przyjęte do oddziału przedszkolnego w przypadku wolnych miejsc, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

                                                            

                                                           

                                                              § 4.

                    

           Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów i terminów

                                                                                                                                         

1. złożenie zgłoszeń i wniosków  w sekretariacie szkoły –

                                    w terminie od 1.03  do 24.03.2017 r.

 

2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;

 

3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu

 w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego

                                   w terminie  do  4.04.2017 r.

 

4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

                                     w terminie od  6.04  do  12.04.2017 r.

 

5. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu

 w siedzibie szkoły zweryfikowanej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej                           

                                     w terminie  do   14.04.2017 r.

 

6. postępowanie odwoławcze, zgodne z procedurą opisaną w niniejszym regulaminie

 

7. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

       - złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym                               

 

                                   w  terminie  od 18.04  do  12.05.2017 r.

 

      -  podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych –

                     

                                         w terminie do  18.05.2017 r.

 

      - potwierdzenie przez rodzica przyjętego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia –

                                       w terminie  od  30.05  do  02.06.2017 r.

 

       - podanie do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w terminie do 09.06.2016 r.

 

 

                                                                                                 Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

 

§ 5.

 

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Wniosek pobiera się bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
 3. Wypełniony wniosek składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły w sekretariacie szkoły.

4.  Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając kryteria.

 

Kryteria przyjęć

Ilość punktów

Kandydat zobowiązany jest do odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego lub ma odroczony obowiązek szkolny

10

Kandydat mieszka  w obwodzie                                 Szkoły Podstawowej nr 2

5

Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

2

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 2

3

 

5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić rodziców / prawnych opiekunów       

 o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia potwierdzeń.

6. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

 

 

Rozdział IV

Procedura  odwoławcza

 

§ 6.

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata / prawny opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rozdział V

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

 

§ 7.

 

1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu -zarządzenie 264/20/2017  
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. G. Gizewiusza  z dnia 28.02.2017 r.

 

 

 

Komunikat 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie 

z dnia 28.02.2017 r.

o liczbie wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2017/2018

podstawa prawna:

Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie informuje,
że nabór do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 będzie prowadzony 
na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym w terminie 1 marca – 25 marca 2017 r.

Liczba wolnych miejsc wynosi – 50 miejsc.

Komunikat 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie 

z dnia 29.02.2016 r.

 

o liczbie wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

podstawa prawna:

Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie informuje,
że nabór do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 będzie prowadzony 
na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym w terminie 
1 marca – 25 marca 2016 r.

 

Liczba wolnych miejsc wynosi - 25 miejsc.

 

 

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

na rok szkolny 2016/2017

 

Podstawy prawne:

1.       Ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw      ( Dz. U. z 2016. Poz.35).

2.       Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).

3.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).

  4.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r (Dz.U z dn.     24.11.2015 r. poz. 1942 ) w sprawie w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu                     i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

5.     Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostródzie

6.  Uchwała NR XVII/109/2015 Rady Miejskiej w Ostródzie  z dnia 30 12.2015 r.

 

                                                                      

 

 

 

                                                                                                      Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.    Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.
W tym przypadku decyzję o przyjęciu do oddziału przedszkolnego podejmuje dyrektor szkoły.

2.    Zapis „Regulamin Rekrutacji do Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza  w Ostródzie”,  zwany dalej „Regulaminem”,  określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do oddziału przedszkolnego , tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  zakres uprawnień   i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.

3.    Zapisy  kandydatów do oddziału przedszkolnego  odbywają się bezpośrednio w szkole.

4.    Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego . Komunikat jest publikowany na  stronie www.sp2ostroda.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.

5.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.

6.    Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

       7.    Do szkoły przyjmuje się „ z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

 

 

§ 2.

 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      szkole – należy rozumieć Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza   w Ostródzie;

2)      dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza   w Ostródzie;

3)      Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

4)      kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w statucie szkoły;

5)       liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;

6)      liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niżej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;

7)      wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza   w Ostródzie

8)      wniosek o kontynuowanie- należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji w celu kontynuacji rocznego przygotowania przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza   w Ostródzie

                                                                     

                                                                                                      Rozdział II

Zasady rekrutacji

§ 3.

 1. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza   przyjmowane są;

                         a)      dzieci urodzone w roku 2010,

                        b)      dzieci odroczone z  realizacji obowiązku szkolnego;

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

                                                           

        § 4.

                    

           Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów i terminów

                                                                                                                                         

1. złożenie zgłoszeń i wniosków  w sekretariacie szkoły –

                                    w terminie od 1.03  do 25.03.2016 r.

 

2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;

 

3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu

 w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej

                                   w terminie  do  4.04.2016 r.

 

4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

                                     w terminie od  6.04  do  12.04.2016 r.

 

5. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu

 w siedzibie szkoły zweryfikowanej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej                           

                                     w terminie  do   15.04.2016 r.

 

6. postępowanie odwoławcze, zgodne z procedurą opisaną w niniejszym regulaminie

 

7. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

       - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym                               

 

                                   w  terminie  od 18.04  do  13.05.2016 r.

 

      -  podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych –

                     

                                         w terminie do  27.05.2016 r.

 

      - potwierdzenie przez rodzica przyjętego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia –

                                       w terminie  od  30.05  do  03.06.2016 r.

 

       - podanie do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w terminie do 10.06.2016 r.

 

 

 

                                    

 

 

Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

 

§ 5.

 

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia lub wniosku
  o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Zgłoszenie lub wniosek pobiera się bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
 3. Wypełnione zgłoszenie lub wniosek składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły w sekretariacie szkoły.

4.  Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając kryteria.

 

Kryteria przyjęć

Ilość punktów

Rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 2

15

Dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 2

10

Dziecko uczęszczało do przedszkola położonego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2

4

Szkoła znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania dziecka

3

Szkoła znajduje się najbliżej miejsca pracy rodzica

2

W obwodzie szkoły zamieszkują wstępni rodziców, wspierający rodziców w zapewnieniu opieki nad dzieckiem

1

 

 

 

 

5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić rodziców / prawnych opiekunów          o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia potwierdzeń.

6. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

 

 

Rozdział IV

Procedura  odwoławcza

 

§ 6.

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata / prawny opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rozdział V

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

 

§ 7.

 

1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu -
         zarządzenie  dyrektora szkoły nr 228/17/2016 z dnia 05.02.2016 r.

 

 

                                                                                                      

 

Komunikat

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

z dnia 27 lutego 2015 r.

 

o liczbie wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

podstawa prawna:

Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie informuje,
że nabór do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 będzie prowadzony

na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym w terminie 2 marca – 20 marca 2015 r.

 

Liczba wolnych miejsc wynosi - 25 miejsc.

 

 

INFORMACJA

               

Dyrektor Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie informuje,że w dniach od 
02.03.2015r.  do 20.03.2015r. w godzinach 7.30 - 15.00                                  
   w sekretariacie szkoły przy ul.  Olsztyńskiej 7 tel: 896462468

przyjmowane będą wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego:

- rocznik 2010  - dzieci pięcioletnie

- dzieci ,które mają odroczony obowiązek szkolny

 w dniach od  02.03.2015r.  do 31.03.2015r. w godzinach 7.30 - 15.00                                    

przyjmowane będą zgłoszenia/ wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

-dzieci urodzone od 01.07.2008r. do 31.12 . 2008 r.

-dzieci urodzone w 2009r.

 

 

 

 

KRYTERIA REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OKREŚLONE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY W UZGODNIENIU Z BURMISTRZEM MIASTA OSTRÓDA

 

 

Kolejność przyjmowania kandydatów do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie w roku szkolnym 2015/2016:

 

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego:

I ETAP

Zgodnie z art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, pierwszeństwo mają kandydaci:

- zamieszkali na obszarze Gminy Miejskiej Ostróda, zobowiązani do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

KRYTERIUM

LICZBA PUNKTÓW

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY KRYTERIUM

wielodzietność rodziny kandydata

 

21

 

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

niepełnosprawność kandydata

 

 

21

 

 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm),

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

21

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

 

21

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

 

21

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

21

 

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

21

 

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 r. poz. 135, ze zm.);

 

II ETAP

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek I ETAPU niż liczba wolnych miejsc
w przedszkolu brane są pod uwagę łączne kryteria obowiązujące dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Miejska Ostróda jest organem prowadzącym t j.:

 

lp

KRYTERIUM

LICZBA
PUNKTÓW

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY KRYTERIUM

1.

Kandydat zobowiązany jest do odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego lub ma odroczony obowiązek szkolny

10

-Dokument poświadczający wiek kandydata

-Kopię decyzji dyrektora szkoły obwodowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata;

2.

Kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej , w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja.

5

Oświadczenie o adresie zamieszkania;

3.

Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

2

-Kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata;

-Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta;

4.

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym , na który prowadzona jest rekrutacja uczęszcza do tej samej szkoły.

3

Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata jest uczniem tej szkoły;

 

 

 

 

Proces rekrutacyjny przebiega w następujących terminach:

 

 1. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
  od 02.03.2015r. do 20.03.2015r.

2.Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi w terminie do 15.04.2015r.

3.Zakończenie postępowania uzupełniającego do oddziału przedszkolnego do dnia 31.08.2015 r.

4. Procedura odwoławcza:

 

- W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

- Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.

- Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

- Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

 

 

 

Komunikat

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie                         

z dnia 28 lutego 2014 r.o liczbie wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2014/2015

 podstawa prawna
  Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7

 

  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

                                    informuje, że nabór  do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015
                     będzie prowadzony na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym w  terminie  3 marca  – 31 marca  2014 r.
                                                                  Liczba wolnych miejsc wynosi  -  11 miejsc.

                                                                            

 Zgodnie z art. 20 w ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 7)  deklarację o kontynuowanie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego złożyło rodziców / prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego  w roku szkolnym 2013/2014.

 

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok 2014/2015

INFORMACJA

               

              Dyrektor Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. G. Gizewiusza w Ostródzie informuje, że w dniach od  03.03.2014r.  do 31.03.2014r. w godzinach 7.30 - 15.30  w sekretariacie szkoły przy ul. Olsztyńskiej 7

przyjmowane będą wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego:

- rocznik 2008 – dzieci sześcioletnie urodzone  w II półroczu 2008 r.,

- rocznik 2009  - dzieci pięcioletnie

 

Druki wniosków do pobrania znajdują się w sekretariacie szkoły i na stronie BIP.

                                                                    Zapraszamy do zapisania dzieci do naszej szkoły.

 

KRYTERIA REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

im. G. GIZEWIUSZA   W OSTRÓDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

OKREŚLONE  PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

W UZGODNIENIU Z BURMISTRZEM MIASTA OSTRÓDA

 

 

Kolejność przyjmowania kandydatów do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO przy Szkole Podstawowej Nr 2   im. G. Gizewiusza
w Ostródzie w roku szkolnym 2014/2015:

 

Dzieci kontynuujące edukację w oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice/prawni opiekunowie dziecka składają do 28 lutego 2014 r. deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka  do oddziału przedszkolnego szkoły.

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego:

 I ETAP

Zgodnie z art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, pierwszeństwo mają kandydaci:

-  zamieszkali na obszarze Gminy Miejskiej Ostróda, zobowiązani do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

 

II ETAP

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek I ETAPU niż liczba wolnych miejsc
w przedszkolu brane są pod uwagę łączne kryteria ustawowe – mające jednakową wartość - określone w art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  tj.:

KRYTERIUM

LICZBA PUNKTÓW

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY KRYTERIUM

wielodzietność rodziny kandydata

 

  10

 

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

niepełnosprawność kandydata

 

 

 10

 

 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
   ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie                  
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm),

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

10

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

 

10

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

 

10

samotne wychowywanie kandydata    w rodzinie

10

 

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód  lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie  z jego rodzicem

objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

10

 

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  2013 r. poz. 135, ze zm.);

 

 

III ETAP

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w II ETAPIE lub jeżeli po zakończeniu II ETAPU oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami ustala się w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Ostróda

dodatkowe kryteria dla celów przeprowadzenia rekrutacji do oddziału przedszkolnego szkoły w roku szkolnym 2014/2015:

 

 

KRYTERIUM

LICZBA PUNKTÓW

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY KRYTERIUM

1.

Oboje rodzice / prawni opiekunowie  nie pracują

8

oświadczenie o braku zatrudnienia rodziców dziecka, opiekunów prawnych dziecka, osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem

2.

Przynajmniej jeden z rodziców/ prawnych opiekunów nie pracuje

6

oświadczenie o braku zatrudnienia rodzica dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem

3.

Rodzeństwo kandydata jest uczniem szkoły

5

oświadczenie, że rodzeństwo kandydata jest uczniem tej szkoły

4.

Kandydat  mieszka  w pobliżu  szkoły

4

-

 

Proces rekrutacyjny przebiega w następujących terminach:

 

 1. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  od 03.03.2014 do 31.03.2014 r.
 2. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego 30 dni roboczych od zakończenia rekrutacji.
 3. Zakończenie postępowania uzupełniającego do oddziału przedszkolnego do dnia 31.08.2014 r.