BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Instrukcja korzystania z BIP

 

Informacje ogólne

1.       W celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, prowadzona jest  strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w formie strony www poprzez wydzielenie  ze strony głównej Szkoły Podstawowej Nr 2 im Gustawa Gizewiusza  w Ostródzie linku zawierającego logo BIP, który umożliwia bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP.

2.       Na stronie podmiotowej BIP Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza  Ostródzie zamieszcza się link do strony głównej BIP oraz do strony głównej Szkoły Podstawowej Nr 2 im Gustawa Gizewiusza   w Ostródzie.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1198 z późn. zm.).

2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.  w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Wyszukiwanie informacji w BIP

Biuletyn Informacji Publicznej zawiera informacje zgodne z  Rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68 ) w  szczególności:
- treści merytoryczne, podzielone na odpowiednie działy, których lista tworzy tzw. menu przedmiotowe  znajdujące  w  lewej  części  ekranu;
- informacje pozamerytoryczne takie jak: licznik i statystyka odwiedzin, skład redakcji, rejestr zmian oraz instrukcja posługiwania się BIP - dostępne są na stronie głównej.

Nawigację po stronach BIP umożliwia menu przedmiotowe znajdujące się w lewej części ekranu oraz znajdująca się nad paskiem górnym serwisu wyszukiwarka.  Dostęp do informacji uzyskujemy albo przez wybranie odpowiedniego działu przy pomocy menu przedmiotowego.
Bez względu na wybrany sposób wyszukiwania, informacje są wyświetlane w prawej części ekranu.
Aby wyświetlić zawartość wybranego dokumentu, należy kliknąć na wyświetlany tytuł dokumentu.
Jeżeli korzystamy z menu przedmiotowego, to w zależności od rodzaju wybranej informacji, po prawej części ekranu wyświetlana jest zawartość jednego dokumentu bądź lista dokumentów.

 

Udostępnianie informacji publicznych

1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu oraz ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1198 z późn. zm.).

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im Gustawa Gizewiusza   w Ostródzie na bieżąco udostępnia informacje poprzez:

1) pisemne i ustne wyjaśnienia;
2) wgląd do dokumentów;
3) wyłożenie lub wywieszenie w miejscu ogólnie dostępnym;
4) serwis internetowy;
5) Biuletyn Informacji Publicznej;
6) stałą wymianę informacji z organem prowadzącym i jednostką sprawującą nadzór pedagogiczny.

3. Przedstawicielom środków masowego przekazu informacji publicznej dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr 2 im Gustawa Gizewiusza   w Ostródzie udzielają:

1)    Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im Gustawa Gizewiusza  w Ostródzie;
2)    pracownicy uprawnieni na podstawie zakresu czynności do kontaktów z mediami.