BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Ewidencje i rejestry

 1.     Księga ewidencji uczniów
 2.     Księga uczniów
 3.     Ewidencja akt osobowych
 4.     Ewidencja legitymacji szkolnych
 5.     Ewidencja kart rowerowych
 6.     Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
 7.     Księga uchwał Rady Pedagogicznej
 8.     Zarządzenia dyrektora szkoły
 9.     Zarządzenia prawne dyrektora szkoły
 10.     Komunikaty dyrektora szkoły
 11.     Księga zastępstw
 12.     Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 13.     Listy pracowników
 14.     Ewidencja chorobowa
 15.     Rejestr wydanych zaświadczeń
 16.     Rejestr korespondencji
 17.     Dokumentacja zamówień publicznych
 18.     Dokumentacja finansowo-księgowa
 19.     Księgi inwentarzowe
 20.     Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum
 21.     Instrukcja kancelaryjna
 22.     Rejestr wniosków o udostępnianie informacji publicznej
 23.     Rejestr skarg i wniosków

Komórki prowadzące:  dyrektor szkoły, główna księgowa,  sekretarz szkoły, starszy referent do spraw zaopatrzenia,starszy  referent.