BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Regulamin korzystania przez uczniów  z podręczników lub materiałów edukacyjnych 
w Szkole Podstawowej nr 2 im. G. Gizewiusza w Ostródzie

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin korzystania przez uczniów z  podręczników lub materiałów edukacyjnych , zwany dalej regulaminem reguluje:

 1.  zasady wypożyczania podręczników lub materiałów  edukacyjnych i zapewnienia uczniom dostępu do nich,
 2. Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem
 3. Postępowanie  w przypadku uszkodzenia , zniszczenia lub niezawrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego
   w Szkole Podstawowej nr 2 im. G. Gizewiusza w Ostródzie zwanej dalej szkolą.

§2 . Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o

Bibliotece – należy rozumieć bibliotekę zorganizowaną w szkole;

Uczniu – należy rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania podręcznika;

Podręczniku – należy rozumieć podręcznik dopuszczony  przez ministra oświaty do użytku szkolnego ;

Materiale edukacyjnym  -  należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, mający postać papierową lub elektroniczną;

Rodzicu – należy rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia;

Wychowawcy – należy rozumieć nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły  wychowawcę klasy .

                                                                                           Rozdział 2

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów edukacyjnych

§3

 1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.
 3. Biblioteka nieodplatanie :

1 wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające wersje papierową:

2. zapewnia uczniom dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych  mających postać elektroniczną.

§4

 1. Wypożyczenia i zwrot  podręczników i materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.
 2. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.
 3. Wersje elektroniczne  podręczników i materiałów edukacyjnych udostępnione  są
   na stanowiskach komputerowych w bibliotece.

§5

1. Do wypożyczenia  podręczników i materiałów edukacyjnych upoważnieni są wszyscy uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w I klasie w roku szkolnym 2014/2015 lub później;

2. Wypożyczanie odbywa się najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego;

3. Podręczniki  i materiały edukacyjne są wypożyczane na okres zajęć dydaktyczno – wychowawczych z terminem zwrotu 27 czerwca ;

4. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/ DVD ,mapy plansze, itp. Stanowią integralną część podręczników  i materiałów edukacyjnych nie mogą być oddzielnie wypożyczane;

5.  Wychowawca klasy , na podstawie stosownego protokołu , odbiera z biblioteki w liczbie równej ilości dzieci w klasie.

6.    wychowawca  w. g ustalonego terminu i zgodnie z protokołem   zbiera podręczniki i materiały edukacyjne od uczniów i dostarcza do biblioteki .

§6

1.  Uczeń, który przechodzi w trakcie roku szkolnego do innej szkoły powinien zwrócić podręcznik
 i materiały edukacyjne  z wyjątkiem ust. 2

2.  W przypadku , gdy uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia   specjalnego przechodzi z jednej szkoły do drugiej w trakcie roku szkolnego nie ma obowiązku zwrotu podręcznika lub materiałów edukacyjnych

Rozdział 3

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

§7

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek.
 2. Zabrania się dokonywania wpisów, notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych
 3. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów i rodziców o zasadach korzystania
  z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

 

Rozdział 4

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego
§8

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika w terminie którym mowa w §5 ust. 3  , szkoła może zadać od rodziców  ucznia zwrotu:

1)kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego

2) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej w klasach I –III szkoły podstawowej
( Nasz elementarz). Kwota zwrotu stanowi dochód państwa.

2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie , które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej( zabrudzenie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest  usuniecie  skutków naruszeń . 
Na żądanie wychowawcy lub bibliotekarza  UCZEŃ POWINIEN MATERIAŁ EDUKACYJNY NAPRAWIĆ.

3.  Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze korzystanie, a usunąć  skutków naruszeń nie da się ( poplamienie, trwałe zabrudzenie, połamanie, porysowanie, rozerwanie , wyrywanie, zagubianie kartek) .

4. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego  dołączona jest płyta CD/DVD , mapy, plansze , należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie płyty skutkuje koniecznością zwrotu  całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

5. Decyzje o tym, czy zwrócony podręcznik nadaje się do dalszego użytku podejmuje komisja do spraw wyceny książek. W skład komisji wchodzą nauczyciele bibliotekarze i pedagog szkolny.
§9

 1. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych materiałów, biblioteka wysyła  do rodziców wezwanie do zapłaty na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez NBP Oddział Okręgowy w Warszawie,
  nr rachunku 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000 w treści przelewu należy wpisać” zwrot za podręcznik część …..,  bibliotekarzowi należy przedstawić dowód wpłaty
 2. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone książki  szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania sądowego.

                                                                 

                                                                                                    Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§10

 1. Organem uprawnionym do zmiany interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.
 2. Decyzje w kwestiach zakresu wypożyczania lub udostępnienia materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w regulaminie podejmuje dyrektor szkoły
 3.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09. 2014 r.

 

Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.10. 2014 r.