BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Lista osób przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022

Informacja o rekrutacji dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie informuje,

że w dniach od 02.03.2020r. do 27.03.2020r. roku w godzinach od 7.30 do 15.15 w sekretariacie szkoły przy ulicy Olsztyńskiej 7 odbędą  się zapisy  do klas pierwszych dzieci:

 a)     dzieci urodzone w 2013 r.
 b)     dzieci urodzone w 2012 r. , którym na wniosek rodziców odroczono spełnianie         
          realizacji  obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020;
c)      dzieci urodzone w 2014r., które na wniosek rodziców  rozpoczną  naukę w klasie    pierwszej w roku szkolnym 2020/2021:

- które korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny 2019/2020;

- albo posiadające opinię o gotowości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną albo niepubliczną   poradnię psychologiczno- pedagogiczną

Zakres danych niezbędnych do zapisu dziecka:

a)imiona i nazwisko dziecka

       b)data i miejsce urodzenia dziecka/ nr PESEL

       c) adres zamieszkania

       d)imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/prawny opiekun dziecka po wypełnieniu  karty zgłoszenia/wniosku Rodzic/prawny opiekun ma możliwość pobrania  wniosku o przyjęcia dziecka do świetlicy. Formularz zgłoszenia należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.sp2ostroda.edupage.org

Przy zapisie dziecka do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja.

Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostródzie należą ulice:

3-go Maja,
Adama Mickiewicza,
Adolfa Tetzlaffa,
Aleja Lipowa,
Brzozowa,
Celestyna Mrongowiusza,
Cicha,
Dębowa,
Drwęcka nr 6-24
i nr 13-21,
Garnizonowa,
Generała Roji,
Generała Zajączka,
Georga Jacoba Steenke,
Grabowa,
Graniczna,
Gustawa Gizewiusza,
Jana Stapińskiego,  
Jasna,
Józefa Sowińskiego,
Juliusza Słowackiego,
Kazimierza Pułaskiego,
Klonowa,
Konstytucji,
Krzywa,
Kwiatowa,
Lipowa,
Łąkowa,
Malinowa,
Mazurska,
Miła,
Nad Kanałem,
Nadrzeczna,
Niepodległości,
Olchowa,
Olsztyńska nr 1-53
i nr 2-30B,
Parkowa,
Partyzantów,
Plac Tysiąclecia PP,
Polna,
Prosta,
Przemysłowa,
Przygraniczna,
Różana,
Spichrzowa,
Stanisława Wyspiańskiego,
Szosa Elbląska,
św. Dominika Savio,
Świerkowa,
Turystyczna,
Usługowa,
Wąska,
Wierzbowa,
Władysława Reymonta,
Zakole,
Zamknięta,
Zamkowa,
Zielona.

Informacja o rekrutacji dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

                                                                                                              Ostróda, dn. 22 lutego 2019 roku 

Informacja o rekrutacji dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie informuje,
że w dniach od 01.03.2019 do 22.03.2019 roku w godzinach od 7.30 do 15.15 w sekretariacie szkoły przy ulicy Olsztyńskiej 7 odbędą  się zapisy  do klas pierwszych dzieci:

 a)     dzieci urodzone w 2012 r.
 b)     dzieci urodzone w 2011 r. , którym na wniosek rodziców odroczono spełnianie  realizacji  obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2018/2019
c)      dzieci urodzone w 2013 r., które na wniosek rodziców  rozpoczną  naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 po spełnieniu warunków:

- które korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny 2019/2020, albo

- posiadające opinię o gotowości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną albo niepubliczną   poradnię psychologiczno- pedagogiczną

 

Zakres danych niezbędnych do zapisu dziecka:

    a)  imiona i nazwisko dziecka

          b) data i miejsce urodzenia dziecka/ nr PESEL

          c)  adres zamieszkania

          d) imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka

        Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/prawny opiekun dziecka po wypełnieniu  karty zgłoszenia/wniosku/oświadczenie woli/oświadczenie o miejscu zamieszkania Rodzic/prawny opiekun ma możliwość pobrania  wniosku o przyjęcia dziecka do świetlicy. Formularz zgłoszenia należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej sp2ostroda.edupage.org

Przy zapisie dziecka do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja.

Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostródzie należą ulice:

Kwiatowa
Malinowa
Łąkowa
Szosa Elbląska
Generała Zajączka
Partyzantów
Prosta
Miła
Różana
Krzywa
Parkowa
Zakole
Zielona
Jasna
Usługowa

Zamknięta  Lipowa
Graniczna
Cicha
Dębowa
Klonowa
Brzozowa
Grabowa
Wierzbowa
Olchowa
Świerkowa
3 –go Maja
Turystyczna
Przygraniczna
Aleja Lipowa
 

Nad Kanałem
Konstytucji
Adama Mickiewicza
Nadrzeczna
Generała Roji
Olsztyńska 1 – 53, 2 – 30B
Garnizonowa
Niepodległości
Gustawa Gizewiusza
Kazimierza Pułaskiego
Celestyna Mrongowiusza
Stanisława Wyspiańskiego
św. Dominika Savio       Steenke

Zamkowa
Władysława Reymonta
Wąska
Jana Stapińskiego
Plac Tysiąclecia PP
Spichrzowa
Juliusza Słowackiego
Mazurska
Józefa Sowińskiego
Drwęcka 6 – 24, 13 – 21
Przemysłowa
Polna

 

 Ostróda, dn. 12 lutego 2018 roku

Informacja o rekrutacji dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie informuje,
że w dniach od 01.03.2018 do 23.03.2018roku w godzinach od 7.30 do 15.15 w sekretariacie szkoły przy ulicy Olsztyńskiej 7 odbędą  się zapisy  do klas pierwszych dzieci:

a)     dzieci urodzone w 2011 r.
 b)     dzieci urodzone w 2010r. , którym na wniosek rodziców odroczono spełnianie realizacji  obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018;
c)      dzieci urodzone w 2012 r., które na wniosek rodziców  rozpoczną  naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 po spełnieniu warunków:

- które korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny 2018/2019, lub

- posiadające opinię o gotowości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną albo niepubliczną   poradnię psychologiczno- pedagogiczną

 

Zakres danych niezbędnych do zapisu dziecka:

a)imiona i nazwisko dziecka

b)data i miejsce urodzenia dziecka/ nr PESEL

c) adres zamieszkania

 d)imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/prawny opiekun dziecka po wypełnieniu  karty zgłoszenia/wniosku/oświadczenie woli/oświadczenie o miejscu zamieszkania Rodzic/prawny opiekun ma możliwość pobrania  wniosku o przyjęcia dziecka do świetlicy. Formularz zgłoszenia należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej sp2ostroda.edupage.org

Przy zapisie dziecka do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja.

Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostródzie należą ulice:

Kwiatowa
Malinowa
Łąkowa
Szosa Elbląska
Generała Zajączka
Partyzantów
Prosta
Miła
Różana
Krzywa
Parkowa
Zakole
Zielona
Jasna
Usługowa
 

Zamknięta

Lipowa
Graniczna
Cicha
Dębowa
Klonowa
Brzozowa
Grabowa
Wierzbowa
Olchowa
Świerkowa
3 –go Maja
Turystyczna
Przygraniczna
Aleja Lipowa
 

Łucji Anatolak
Konstytucji
Adama Mickiewicza
Nadrzeczna
Generała Roji
Olsztyńska 1 – 53, 2 – 30B
Garnizonowa
Niepodległości
Gustawa Gizewiusza
Kazimierza Pułaskiego
Celestyna Mrongowiusza
Stanisława Wyspiańskiego
św. Dominika Savio

Zamkowa
Władysława Reymonta
Wąska
Jana Stapińskiego
Plac Tysiąclecia PP
Spichrzowa
Juliusza Słowackiego
Mazurska
Józefa Sowińskiego
Drwęcka 6 – 24, 13 – 21
Przemysłowa
Polna

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie na rok szkolny 2018/2019

         

Podstawy prawne:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.),

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Praw oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn.zm.),

3. Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostródzie

4. Zarządzenie nr 436/2018  Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 26.01.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.    Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.
W tym przypadku decyzję o przyjęciu do  klasy pierwszej podejmuje dyrektor szkoły.

2.    Zapis „Regulamin Rekrutacji do Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza  w Ostródzie”,  zwany dalej „Regulaminem”,  określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  zakres uprawnień   i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 2, ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.

3.    Zapisy  kandydatów do  klasy pierwszej odbywają się bezpośrednio w szkole.

4.    Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do klasy pierwszej. Komunikat jest publikowany na  stronie www.sp2ostroda.edupage.org  oraz na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.

5.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.

6.    Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

       7.    Do szkoły przyjmuje się „ z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

§ 2.

 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      szkole – należy rozumieć Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

2)      dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie;

3)      Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

4)      kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w statucie szkoły;

5)       liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;

6)      liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niżej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;

7)     zgłoszenie dziecka do klasy I (zał.nr 1),  wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I ( zał. nr 2 ),   wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy I (zał. nr 3 ),  oświadczenie woli rodzica/opiekuna prawnego ( zał. nr 4 )  – należy rozumieć dokumenty opracowany na potrzeby rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie                                                                     

                                                                        Rozdział II

Zasady rekrutacji

§ 1.

1.  Do  klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019 przyjmowane są:

                        a)      dzieci urodzone w 2011 roku

                        b) dzieci urodzone w 2010 roku którym na wniosek rodziców odroczono spełnianie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

                        c)      dzieci urodzone w 2012r., które na wniosek rodziców  rozpoczną naukę w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 ; które korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny 2018/2019  , albo posiadające opinię o gotowości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną albo niepubliczną   poradnię psychologiczno- pedagogiczną

2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku/ zgłoszenia, które można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce

 1. Wnioski/zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wnioski/zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

                                                                       § 2.

          

           Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów i terminów

                                                                                                                                         

1. złożenie zgłoszeń i wniosków  w sekretariacie szkoły –

                                    w terminie od 01.03  do 23.03.2018 r.

 

2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;

 

3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu

 w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej

                                   w terminie  do  04.04.2018 r.

 

4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

                                     w terminie od  05.04  do  11.04.2018 r.

 

5. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu

 w siedzibie szkoły zweryfikowanej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej                           

                                     w terminie  do   13.04.2018 r.

 

6. postępowanie odwoławcze, zgodne z procedurą opisaną w niniejszym regulaminie

 

7. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

       - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym                              

 

                                   w  terminie  od 16.04  do  11.05.2018 r.

 

      -  podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych –

                     

                                         w terminie do  23.05.2018 r.

 

      - potwierdzenie przez rodzica przyjętego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia –

                                       w terminie  od  24.05  do  01.06.2018 r.

 

       - podanie do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w terminie do 08.06.2018 r.

 

 

 

Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia lub wniosku
  o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Zgłoszenie lub wniosek pobiera się bezpośrednio w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły  www.sp2ostroda.edupage.org  .
 3. Wypełnione zgłoszenie lub wniosek składa się we wskazanym terminie  w sekretariacie szkoły.

4. Kryteria  przyjęcia dziecka spoza obwodu:

 

Kryteria przyjęć

Ilość punktów

Rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 2

15

Dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 2

10

Dziecko uczęszczało do przedszkola położonego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2

4

Szkoła znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania dziecka

3

Szkoła znajduje się najbliżej miejsca pracy rodzica

2

W obwodzie szkoły zamieszkują wstępni rodziców, wspierający rodziców w zapewnieniu opieki nad dzieckiem

1

 

5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić rodziców / prawnych opiekunów          o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia potwierdzeń.

6. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

Rozdział IV

Procedura  odwoławcza

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata / prawny opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział V

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu -zarządzenie  dyrektora szkoły.

 

 

                                                                                                     

 

Zarządzenie Nr 264/20/2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

z dnia 28.02.2017 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do

  klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostródzie

- zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

 Podstawy prawne:

1.  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 44 z póż zm.) i art.133 ust .2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017 r.poz.59)

2.  Uchwała nr XXXI/220/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31.01 2017 r.

3.   Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

4.  Zarządzenie 320/2017 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych              w szkołach podstawowych i klas I publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda z dnia 28.02.2017r.

 Zarządza się co następuje:

§ 1.

    Wprowadza się Regulaminu Rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2
 im. Gustawa Gizewiusza -  zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja; stanowiący załącznik Nr1 do Zarządzenia.

                                                                                                          § 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.

                                                                                                

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

na rok szkolny 2017/2018

 

Podstawy prawne:

 1.  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 44 z póź. zm.) i art.133 ust .2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r.poz.59)

2.   Uchwała nr XXXI/220/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31.01 2017 r.

3.     Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

4.  Zarządzenie 320/2017 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych              w szkołach podstawowych i klas I publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda z dnia 28.02.2017r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.    Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.
W tym przypadku decyzję o przyjęciu do  klasy pierwszej podejmuje dyrektor szkoły.

2.    Zapis „Regulamin Rekrutacji do Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza  w Ostródzie”,  zwany dalej „Regulaminem”,  określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  zakres uprawnień   i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 2, ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.

3.    Zapisy  kandydatów do  klasy pierwszej odbywają się bezpośrednio w szkole.

4.    Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do klasy pierwszej. Komunikat jest publikowany na  stronie www.sp2ostroda.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.

5.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.

6.    Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

       7.    Do szkoły przyjmuje się „ z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

 

 

§ 2.

 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      szkole – należy rozumieć Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

2)      dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie;

3)      Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

4)      kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w statucie szkoły;

5)       liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;

6)      liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niżej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;

7)      wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

8)      wniosek o kontynuowanie- należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji w celu kontynuacji  nauki w klasie I , lub nauki w klasie II Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

                                                                      

                                                                                                     Rozdział II

Zasady rekrutacji

§ 3.

1.  Do  klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 przyjmowane są:

        a) dzieci urodzone w 2010 roku
        b) dzieci urodzone w 2009 roku którym na wniosek rodziców odroczono             
            spełnianie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2016/2017
        c) dzieci urodzone w 2011r., które na wniosek rodziców  rozpoczną naukę
           w klasie I w roku szkolnym 2017/2018 ; które korzystały z wychowania przedszkolnego
           w roku poprzedzającym rok szkolny 2017/2018  , albo posiadające opinię o gotowości           
           rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię         psychologiczno- pedagogiczną albo niepubliczną   poradnię psychologiczno- pedagogiczną

2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku/ zgłoszenia, które można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce

 1. Wnioski/zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wnioski/zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane

 

  § 4.

           Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów i terminów

                                                                                                                                         

1. złożenie zgłoszeń i wniosków  w sekretariacie szkoły –

                                    w terminie od 01.03  do 24.03.2017 r.

 

2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;

 

3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu

 w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej

                                   w terminie  do  04.04.2017 r.

 

4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

                                     w terminie od  06.04  do  12.04.2017 r.

 

5. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu

 w siedzibie szkoły zweryfikowanej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej                            

                                     w terminie  do   14.04.2017 r.

 

6. postępowanie odwoławcze, zgodne z procedurą opisaną w niniejszym regulaminie

 

7. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

       - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym                               

 

                                   w  terminie  od 18.04  do  12.05.2017 r.

 

      -  podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych –

                     

                                         w terminie do  26.05.2017 r.

 

      - potwierdzenie przez rodzica przyjętego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia –

                                       w terminie  od  30.05  do  02.06.2017 r.

 

       - podanie do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w terminie do 09.06.2017 r.

 

   Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

 

§ 5.

 

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia lub wniosku
  o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Zgłoszenie lub wniosek pobiera się bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
 3. Wypełnione zgłoszenie lub wniosek składa się we wskazanym terminie  w sekretariacie szkoły.

4. Kryteria  przyjęcia dziecka spoza obwodu:

 

Kryteria przyjęć

Ilość punktów

Rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 2

15

Dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 2

10

Dziecko uczęszczało do przedszkola położonego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2

4

Szkoła znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania dziecka

3

Szkoła znajduje się najbliżej miejsca pracy rodzica

2

W obwodzie szkoły zamieszkują wstępni rodziców, wspierający rodziców w zapewnieniu opieki nad dzieckiem

1

 

5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić rodziców / prawnych opiekunów         
o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia potwierdzeń.

6. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

 

Rozdział IV

Procedura  odwoławcza

 

§ 6.

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata / prawny opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rozdział V

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

 

§ 7.

 

1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu -zarządzenie  dyrektora szkoły nr 264/20/2017 r z dnia 28.02.2017 r.

 

 

       

 

Zarządzenie Nr 228/17/2016

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

z dnia 05.02.2016 R

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do

  klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostródzie

- zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

 Podstawy prawne:

1.       Ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  ( Dz. U. z 2016. Poz.35).
   2.   Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).

3.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).

4.     Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

6.  Uchwała NR XVII/109/ 2015 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30.12.2015 r.

 Zarządza się co następuje:

§ 1.

    Wprowadza się Regulaminu Rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2
 im. Gustawa Gizewiusza -  zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja; stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

      § 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.

 

 

                                                                                                     

 

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

na rok szkolny 2016/2017

 

Podstawy prawne:

1.       Ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw      ( Dz. U. z 2016. Poz.35).

2.       Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).

3.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).

 4.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r (Dz.U z dn.     24.11.2015 r. poz. 1942 ) w sprawie w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu                     i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

5.     Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostródzie

6.  Uchwała NR XVII/109/Rady Miejskiej w Ostródzie  z dnia 30.12.2015 r.

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.    Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.
W tym przypadku decyzję o przyjęciu do  klasy pierwszej podejmuje dyrektor szkoły.

2.    Zapis „Regulamin Rekrutacji do Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza  w Ostródzie”,  zwany dalej „Regulaminem”,  określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  zakres uprawnień   i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 2, ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.

3.    Zapisy  kandydatów do  klasy pierwszej odbywają się bezpośrednio w szkole.

4.    Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do klasy pierwszej. Komunikat jest publikowany na  stronie www.sp2ostroda.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.

5.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.

6.    Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

       7.    Do szkoły przyjmuje się „ z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

 

 

§ 2.

 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      szkole – należy rozumieć Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

2)      dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie;

3)      Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

4)      kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w statucie szkoły;

5)       liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;

6)      liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niżej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;

7)      wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

8)      wniosek o kontynuowanie- należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji w celu kontynuacji  nauki w klasie I , lub nauki w klasie II Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

                                                                     
  Rozdział II

Zasady rekrutacji

§ 3.

1.  Do  klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017 przyjmowane są:

                        a)      dzieci urodzone w 2009r. , którym na wniosek rodziców odroczono spełnianie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016;

                        b)      dzieci urodzone w 2009r., które na wniosek rodziców  będą kontynuowały naukę w klasie I w roku szkolnym 2016/2017 ;

                       c)      dzieci urodzone w 2010 r. :

 •  które korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny na wniosek rodziców;
 • albo posiadające opinię o gotowości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną albo niepubliczną   poradnię psychologiczno- pedagogiczną
 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

                                                             

                                                          

                                                                       § 4.

           Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów i terminów

                                                                                                                                         

1. złożenie zgłoszeń i wniosków  w sekretariacie szkoły –

                                    w terminie od 1.03  do 25.03.2016 r.

 

2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;

 

3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu

 w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej

                                   w terminie  do  4.04.2016 r.

 

4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

                                     w terminie od  6.04  do  12.04.2016 r.

 

5. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu

 w siedzibie szkoły zweryfikowanej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej                            

                                     w terminie  do   15.04.2016 r.

 

6. postępowanie odwoławcze, zgodne z procedurą opisaną w niniejszym regulaminie

 

7. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

       - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym                               

 

                                   w  terminie  od 18.04  do  13.05.2016 r.

 

      -  podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych –

                     

                                         w terminie do  27.05.2016 r.

 

      - potwierdzenie przez rodzica przyjętego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia –

                                       w terminie  od  30.05  do  03.06.2016 r.

 

       - podanie do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w terminie do 10.06.2016 r.

 

 

 

Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

 

§ 5.

 

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia lub wniosku
  o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Zgłoszenie lub wniosek pobiera się bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
 3. Wypełnione zgłoszenie lub wniosek składa się we wskazanym terminie  w sekretariacie szkoły.

4. Kryteria  przyjęcia dziecka spoza obwodu:

 

Kryteria przyjęć

Ilość punktów

Rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 2

15

Dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 2

10

Dziecko uczęszczało do przedszkola położonego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2

4

Szkoła znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania dziecka

3

Szkoła znajduje się najbliżej miejsca pracy rodzica

2

W obwodzie szkoły zamieszkują wstępni rodziców, wspierający rodziców w zapewnieniu opieki nad dzieckiem

1

 

5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić rodziców / prawnych opiekunów          o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia potwierdzeń.

6. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Procedura  odwoławcza

 

§ 6.

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata / prawny opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rozdział V

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

 

§ 7.

 

1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu -zarządzenie  dyrektora szkoły nr 228/17/2016
z dnia 05.02.2016 r.

 

Podróż po Dwójce

Ostróda, 27 lutego 2015 roku

 

 

Informacja o rekrutacji dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie informuje,
że w dniach od 02.03.2015 do 31.03.2015 roku w godzinach od 7.30 do 15.15 w sekretariacie szkoły przy ulicy Olsztyńskiej 7 odbędą zapisy dzieci do klas I:

 •  dzieci urodzone w okresie od 01.07.2008 roku do 31.12.2008- siedmiolatki,
  które nie rozpoczęły nauki w szkole w roku szkolnym 2014/2015
 •  dzieci urodzone w 2009 roku –sześciolatki objęte obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2015/2016
 • Zakres danych niezbędnych do zapisu dziecka:
 • imiona i nazwisko dziecka
 • data i miejsce urodzenia dziecka/ nr PESEL

 adres zamieszkania

imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/prawny opiekun dziecka po wypełnieniu  karty zgłoszenia/wniosku oraz wniosku o przyjęcia dziecka do świetlicy. Formularz zgłoszenia należy pobrać w sekretariacie szkoły/strony internetowej www.sp2ostroda.pl

Przy zapisie dziecka do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja.

Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostródzie należą ulice:

Kwiatowa
Malinowa
Łąkowa
Szosa Elbląska
Generała Zajączka
Partyzantów
Prosta
Miła
Różana
Krzywa
Parkowa
Zakole
Zielona
Jasna
Usługowa
 

Zamknięta

Lipowa
Graniczna
Cicha
Dębowa
Klonowa
Brzozowa
Grabowa
Wierzbowa
Olchowa
Świerkowa
3 –go Maja
Turystyczna
Przygraniczna
Aleja Lipowa
 

Łucji Anatolak
Konstytucji
Adama Mickiewicza
Nadrzeczna
Generała Roji
Olsztyńska 1 – 53, 2 – 30B
Garnizonowa
Niepodległości
Gustawa Gizewiusza
Kazimierza Pułaskiego
Celestyna Mrongowiusza
Stanisława Wyspiańskiego
św. Dominika Savio

Zamkowa
Władysława Reymonta
Wąska
Jana Stapińskiego
Plac Tysiąclecia PP
Spichrzowa
Juliusza Słowackiego
Mazurska
Józefa Sowińskiego
Drwęcka 6 – 24, 13 – 21
Przemysłowa
Polna

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

im. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE NA ROK SZKOLNY 2015/16

 

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej:

 1. Do szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które podlegają obowiązkowi szkolnemu na podstawie ustawy o systemie oświaty tj.:

 1. dzieci kończące 6 lat w danym roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny, po odbyciu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

 2. dzieci ,które miały odroczenie obowiązku szkolnego

c) dzieci urodzone w okresie od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, po odbyciu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,

 

 

 1. I etap postępowania rekrutacyjnego dotyczy wyłącznie zgłoszeń rodziców /prawnych opiekunów dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i polega na przyjęciu „ z urzędu” dzieci z obwodu szkoły-rodzice/prawni opiekunowie wypełniają „Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostródzie”.

 

 1. II etap postępowania rekrutacyjnego prowadzi się, gdy po przyjęciu wszystkich dzieci z obwodu szkoła posiada wolne miejsca – rekrutację prowadzi się dla zamieszkałych poza obwodem-rodzice/prawni opiekunowie składają „ Wniosek o przyjęcie dziecka z poza obwodu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostródzie”

 

 1. ustala się listę kandydatów z największą liczbą punktów,

 2. przygotowuje się listę kandydatów przyjętych i nieprzyjęty oraz liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia

 

 1. KRYTERIA PRZYJĘĆ dla uczniów spoza obwodu:

 

Kryteria przyjęć

Ilość punktów

1

Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostródzie

10

2.

Dziecko posiada rodzeństwo w szkole

8

3.

Szkoła znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania dziecka

7

4.

Szkoła znajduje się najbliżej miejsca pracy rodzica

4

 

 1. Postępowanie uzupełniające prowadzi się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Obowiązują takie same zasady postępowania uzupełniającego, jak opisane powyżej. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny.

 

 1. Proces rekrutacyjny przebiega w następujących terminach:

 

 1. Składanie zgłoszeń i wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej od 02.03.2015r. do 31.03.2015 r.

2. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego do 26.05.2015 r.

3. Zakończenie postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej do dnia 31.08.2015r.

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostródzie na rok szkolny 2015/16 zostały wprowadzone zarządzeniem nr 148/47/2015 dyrektora szkoły w dniu 27.02.2015 r.

 

         

Informacja

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie informuje,
że w dniach od 03.03.2014 do 31.03.2014 roku w godzinach od 7.30 do 15.00 w sekretariacie szkoły przy ulicy Olsztyńskiej 7
rozpoczynają się zapisy dzieci do klas I :

 • rocznik 2007 – siedmiolatki objęte obowiązkiem szkolnym
 • rocznik 2008 –dzieci urodzone w okresie od 01.01.2008 do 30.06.2008 – sześciolatki objęte obowiązkiem szkolnym
 • rocznik 2008 – dzieci urodzone w okresie od 01.07.2008 roku do 31.12.2008 roku – sześciolatki urodzone w tym okresie zapisywane są do klas I na wniosek rodziców

Zakres danych niezbędnych do zapisu dziecka:

 • imiona i nazwisko dziecka
 • data i miejsce urodzenia dziecka
 • adres zameldowania na stałe, adres zameldowania tymczasowego i adres zamieszkania – jeśli jest inny niż adres zameldowania
 • imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/prawny opiekun dziecka po wypełnieniu zgłoszenia. Formularz zgłoszenia należy pobrać w sekretariacie szkoły .

Przy zapisie dziecka do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja.

Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostródzie należą ulice:

Kwiatowa
Malinowa
Łąkowa
Szosa Elbląska
Generała Zajączka
Partyzantów
Prosta
Miła
Różana
Krzywa
Parkowa
Zakole
Zielona
Jasna
Usługowa
 

Zamknięta

Lipowa
Graniczna
Cicha
Dębowa
Klonowa
Brzozowa
Grabowa
Wierzbowa
Olchowa
Świerkowa
3 –go Maja
Turystyczna
Przygraniczna
Aleja Lipowa
 

Łucji Anatolak
Konstytucji
Adama Mickiewicza
Nadrzeczna
Generała Roji
Olsztyńska 1 – 53, 2 – 30B
Garnizonowa
Niepodległości
Gustawa Gizewiusza
Kazimierza Pułaskiego
Celestyna Mrongowiusza
Stanisława Wyspiańskiego
św. Dominika Savio

Zamkowa
Władysława Reymonta
Wąska
Jana Stapińskiego
Plac Tysiąclecia PP
Spichrzowa
Juliusza Słowackiego
Mazurska
Józefa Sowińskiego
Drwęcka 6 – 24, 13 – 21
Przemysłowa
Polna

 

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

im. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/15

 

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej:

 1. Do szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które podlegają obowiązkowi szkolnemu na podstawie ustawy o systemie oświaty tj.:
 1. dzieci kończące 7 lat w danym roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny,
 2. dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, po odbyciu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,

c) dzieci urodzone w okresie od 1 lipca2008 roku do 31 grudnia 2008 roku,po odbyciu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, których rodzice / prawni opiekunowie zdecydują o zapisie dziecka do klasy pierwszej,

 1. na wniosek rodziców dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 5 lat, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. I etap postępowania rekrutacyjnego dotyczy wyłącznie zgłoszeń rodziców /prawnych opiekunów dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i polega na przyjęciu  „ z urzędu” dzieci z obwodu szkoły-rodzice/prawni opiekunowie wypełniają „Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostródzie”.            

 

 1. II etap postępowania rekrutacyjnego prowadzi się, gdy  po przyjęciu wszystkich dzieci z obwodu szkoła posiada wolne miejsca – rekrutację prowadzi się dla zamieszkałych poza obwodem-rodzice/prawni opiekunowie składają „ Wniosek o przyjęcie dziecka z poza obwodu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostródzie”

 

 1. ustala się listę kandydatów z największą liczbą punktów,
 2. przygotowuje się listę kandydatów przyjętych i nieprzyjęty oraz liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia

 

 1. KRYTERIA PRZYJĘĆ dla uczniów spoza obwodu:

 

Kryteria przyjęć

Ilość punktów

1

Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostródzie

10

2.

Dziecko posiada rodzeństwo w szkole

8

 3.

Szkoła znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania dziecka

7

 4.

Szkoła znajduje się najbliżej miejsca pracy rodzica

4

 

 1. Postępowanie uzupełniające prowadzi się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Obowiązują takie same zasady postępowania uzupełniającego, jak opisane powyżej. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny.

 

 1. Proces rekrutacyjny przebiega w następujących terminach:

 

 1. Składanie zgłoszeń i wniosków  o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej od 03.03.2014 do 31.03.2014 r.
 2. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego do 25 maja 2014 r.
 3. Zakończenie postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej do dnia 31.08.2014 r.

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostródzie na rok szkolny 2014/15 zostały wprowadzone zarządzeniem nr  162/11/2014 dyrektora szkoły w dniu 28.02.2014 r.